Privacy statement De Talentversneller

Inleiding
De Talentversneller neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene)
op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met ellen@detalentversneller.nl.

Wie is De Talentversneller?
De Talentversneller is de eenmanszaak De Talentversneller, kantoorhoudende te (5645 JZ)
Eindhoven aan Hanedoesweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 17261162.

De Talentversneller is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door De
Talentversneller de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt De Talentversneller jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Talentversneller
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De
Talentversneller voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die
gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Talentversneller worden
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type
gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken
belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
De Talentversneller heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt
hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij De Talentversneller over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek
tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij De Talentversneller. Je kunt verzoeken dat De Talentversneller je gegevens
wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Talentversneller te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Talentversneller
of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Talentversneller te verkrijgen. De
Talentversneller zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op
eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je
jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De
Talentversneller je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Talentversneller
Een verzoek kan verstuurd worden naar ellen@detalentversneller.nl. De Talentversneller zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De
Talentversneller een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Talentversneller je verzoek
afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers
Het kan zijn dat De Talentversneller verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Talentversneller
je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar ellen@detalentversneller.nl. Ook als je
een klacht hebt over de manier waarop De Talentversneller jouw gegevens verwerkt, kun je een
e-mail sturen naar ellen@detalentversneller.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen
met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland
is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie & Gegevens